Thư Viện Âm Nhạc

Nhằm thống kê lại lượng CD của các trung tâm âm nhạc trong nước và hải ngoại đã sản xuất, CNTT cố gắng sắp xếp chi tiết trong khả năng có giới hạn để quý vị yêu âm nhạc tiện lợi trong việc sưu tầm. Xin lưu ý là chúng tôi không đưa lên bất kỳ một đĩa nhạc nào, mà chỉ là Cover (Bìa, băng đĩa), thành phần nghệ sĩ tham gia trong mỗi sản phẩm âm nhạc mà thôi!.

ASIA PRODUCTIONS
ÁNH SÁNG PRODUCTIONS
ANH TÀI PRODUCTIONS

CHÂU PRODUCTIONS
>