Điện tử thực hành | Điện trở cảm biến theo sức ép

Các điện trở cảm biến theo sức ép (Force Sensor Resistor, FSR) được dùng trong các máy cân, máy đo huyết áp.
Điện trở cảm biến đè ép
✔ Ứng dụng trong máy đo huyết áp
Sơ đồ máy đo huyết áp với cảm biến điện trở đè ép
✔ Hoặc trong cầu đo làm cân điện tử
Dùng cầu điện trở để chuyển đại lượng sức ép ra đại lượng điện
>