Nguồn xung | Nguồn ATX

Ở đây chúng tôi tổng hợp về nguồn xung, nguồn ATX nguyên lý, những hư hỏng và cách sửa chữa cơ bản ...

NGUYÊN LÝ NGUỒN XUNG, NGUỒN ATX
✍ |  Nguồn xung | Và các dạng nghịch lưu 
✍ |  Nguồn ATX | Giới thiệu tổng quan cho người mới
✍ |  Nguồn ATX | Tìm hiểu cơ bản về nguồn ATX
✍ |  Nguồn ATX | Các linh kiện cơ bản
✍ |  Nguồn ATX | Các khối mạch trong nguồn
✍ |  Nguyên lý nguồn ATX | Mạch đầu vào - Lọc nhiễu và chỉnh lưu
✍ |  Nguyên lý nguồn ATX | Mạch cấp trước (standby) hồi tiếp trực tiếp
✍ |  Nguyên lý nguồn ATX | Mạch cấp trước (standby) hồi tiếp gián tiếp
✍ |  Nguyên lý nguồn ATX | Mạch nguồn chính
✍ |  Nguyên lý nguồn ATX | Mạch bảo vệ - Power Good
✍ |  Nguồn ATX | Những câu hỏi về nguồn ATX

PHÂN TÍCH LỖI TRÊN MẠCH NGUỒN ATX
✍ |  Nguồn ATX lỗi | Mạch cấp trước (tổng quát)
✍ |  Nguồn ATX lỗi | Mạch cấp trước (standby) hồi tiếp trực tiếp
✍ |  Nguồn ATX lỗi | Mạch cấp trước (standby) hồi tiếp gián tiếp (hồi tiếp so quang)

PHÂN TÍCH MẠCH TỔNG HỢP NGUỒN ATX

NHỮNG PAN VỀ NGUỒN ATX
✍ |  Pan nguồn ATX | Desktop Dell PS-5151-1
✍ |  Pan nguồn ATX | Dùng IC TL494CN đo chân 12 còn 1.2V
✍ |  Pan nguồn ATX | Dell PS-5201-8D1 chết IC TOP222

>