Pan Nguồn ATX | Desktop Dell PS-5151-1

Nguồn ATX Dell
Kiểm tra:
✔ Có nguồn 5VSB, khi kích nguồn quạt nhích một chút rồi ngừng. 
✔ Kiểm tra cầu điot chỉnh lưu có một điot dò chút.
✔ Tiến hành thay điot bị dò.
Kích nguồn không cắm vào main:  
✔ Chỉ có điện áp 5VSB ngoài ra ko còn điện áp khác. 
✔ Câu hỏi liệu có phải là do mình chưa cắm nguồn vào main hay là nguồn hỏng?
Liệu giải:
✔ Sửa có nguồn stanby, kich nguồn thấy nhúc nhíc tỉ lệ nguồn tốt 90%. 
✔ Cắm vào main của Dell kich thử nếu chạy thì mới tốt 100%.
✔ Các nguồn máy bộ như Dell phải cắm vào main thì kich nguồn mới chạy.
✔ Vì nó kiểm tra tải, không có tải nên không có điện áp nên chỉ đo ra 5VSB, không đơn giản như các nguồn bình thường.
Chú ý:
✔ Ổ CD chỉ là tải giả mà thôi không thể thay thế mainboard, cứ phải chạy tải thật mới chuẩn đối với nguồn Dell.
>