Pan nguồn ATX | Dùng IC TL494CN đo chân 12 được 1.2V

 
Nguồn ATX dùng IC TL494CN
Đo đạc:
✔ Chân 12 IC dao động chỉ được 1,2V. 
✔ Dây tím nguồn cấp trước 5,3V, nối dây xanh vào mass quạt quay nửa vòng rồi tắt. 
✔ Lý thuyết chân 12 của IC phải được 12V ic dao động mới chạy nhưng đây được có 1.2V IC vẫn chạy (quạt quay nửa vòng). 
✔ Tháo IC ra đo chân 12 trên main vẫn chỉ được 1.2V
✔ Các điot chỉnh lưu đầu ra không chập, cáp đầu nguồn ra cũng không chập, công suất không chết, điện áp trên 2 tụ lọc vào bằng nhau và bằng 148V.
✔ Tạm kết nguyên nhân sụt áp không phải do IC chập.
Dò mạch:
✔ Lần ngược từ chân 12 về thứ cấp nguồn cấp trước xem chập ở đâu miễn sao đủ 12V rồi tính tiếp.
✔ Kiểm tra tụ, điôt, opto trên đường mạch cấp trước để ra vấn đề.
>