Ngăn Ngừa Windows 10 Theo Dõi Hành Vi Người Dùng

Windows 10 ra mắt với nhiều cải tiến tuyệt vời, nhưng qua đó cũng kèm theo nhiều phiền hà đối với người dùng cá nhân. Nhiều người phản ánh Microsoft dường như đang theo dõi những hành vi trên máy tính của bạn, về cơ bản họ muốn nâng cao trải nghiệm của người dùng để kịp thời update trong những lần cập nhật tiếp theo.

Nếu muốn bạn có thể hạn chế Microsoft theo dõi hành vi của bạn trên máy tính bằng cách thêm vào dòng hosts sau, hosts được đặt trong thư mục windows/system32/drivers/etc/hosts.

127.0.0.1 vortex.data.microsoft.com 
127.0.0.1 vortex-win.data.microsoft.com 
127.0.0.1 telecommand.telemetry.microsoft.com 
127.0.0.1 telecommand.telemetry.microsoft.com.nsatc.net 
127.0.0.1 oca.telemetry.microsoft.com 
127.0.0.1 oca.telemetry.microsoft.com.nsatc.net 
127.0.0.1 sqm.telemetry.microsoft.com 
127.0.0.1 sqm.telemetry.microsoft.com.nsatc.net 
127.0.0.1 watson.telemetry.microsoft.com 
127.0.0.1 watson.telemetry.microsoft.com.nsatc.net 
127.0.0.1 redir.metaservices.microsoft.com 
127.0.0.1 choice.microsoft.com 
127.0.0.1 choice.microsoft.com.nsatc.net 
127.0.0.1 df.telemetry.microsoft.com 
127.0.0.1 reports.wes.df.telemetry.microsoft.com 
127.0.0.1 wes.df.telemetry.microsoft.com 
127.0.0.1 services.wes.df.telemetry.microsoft.com 
127.0.0.1 sqm.df.telemetry.microsoft.com 
127.0.0.1 telemetry.microsoft.com 
127.0.0.1 watson.ppe.telemetry.microsoft.com 
127.0.0.1 telemetry.appex.bing.net 
127.0.0.1 telemetry.urs.microsoft.com 
127.0.0.1 telemetry.appex.bing.net:443 
127.0.0.1 settings-sandbox.data.microsoft.com 
127.0.0.1 vortex-sandbox.data.microsoft.com 
127.0.0.1 survey.watson.microsoft.com 
127.0.0.1 watson.live.com 
127.0.0.1 watson.microsoft.com 
127.0.0.1 statsfe2.ws.microsoft.com 
127.0.0.1 corpext.msitadfs.glbdns2.microsoft.com 
127.0.0.1 compatexchange.cloudapp.net 
127.0.0.1 cs1.wpc.v0cdn.net 
127.0.0.1 a-0001.a-msedge.net 
127.0.0.1 statsfe2.update.microsoft.com.akadns.net 
127.0.0.1 sls.update.microsoft.com.akadns.net 
127.0.0.1 fe2.update.microsoft.com.akadns.net 
127.0.0.1 diagnostics.support.microsoft.com 
127.0.0.1 corp.sts.microsoft.com 
127.0.0.1 statsfe1.ws.microsoft.com 
127.0.0.1 pre.footprintpredict.com 
127.0.0.1 i1.services.social.microsoft.com 
127.0.0.1 i1.services.social.microsoft.com.nsatc.net 
127.0.0.1 feedback.windows.com 
127.0.0.1 feedback.microsoft-hohm.com 
127.0.0.1 feedback.search.microsoft.com 
127.0.0.1 rad.msn.com 
127.0.0.1 preview.msn.com 
127.0.0.1 ad.doubleclick.net 
127.0.0.1 ads.msn.com 
127.0.0.1 ads1.msads.net 
127.0.0.1 ads1.msn.com 
127.0.0.1 a.ads1.msn.com 
127.0.0.1 a.ads2.msn.com 
127.0.0.1 adnexus.net 
127.0.0.1 adnxs.com 
127.0.0.1 az361816.vo.msecnd.net 
127.0.0.1 az512334.vo.msecnd.net
>