Pes6onlinevn.com | The Games Is Not Installed | Lỗi Cài Đặt


The Games Is Not Installed - Lỗi Cài Đặt, khi bạn cố gắng kích hoạt file (tập tin) thực thi của pes6

như pes6.exe hoặc pov6.exe mà hiện ra bảng thông báo như vậy có nghĩa là game (trò chơi) chưa được cài đặt trên máy của bạn.
Khắc phục:

Bằng cách vào thư mục kiểm tra xem có file dạng *.reg hay không, bạn kích hoạt file đó lên để đăng ký rằng chương trình (ở đây là game pes6 được cài đặt trong máy của bạn).

Nếu bạn không có file *.reg thì bạn có thể tham khảo cách làm ở đây

>